Meet the Team

Dipankar Jiwani

Dipankar Jiwani

President

Samiksha Modi

Samiksha Modi

President

Rachit Bhayana

Rachit Bhayana

Mentor

Samik Prakash

Samik Prakash

Mentor

Aditya Rastogi

Aditya

Aditya Rastogi

Aditya Rastogi

Aman Rehman

Ajay Kumar

Anuneet Anand

Anuneet Anand

Ayush Goyal

Ayush Goyal

Bhaskar Gupta

Bhaskar Gupta

Dhruv Sahnan

Dhruv Sahnan

Gunar Sindhwani

Gunar Sindhwani

Karishma Sinha

Karishma Sinha

Nishant Grover

Nishant Grover

Hardik Garg

Parth Vyas

Rachit Mittal

Rachit Mittal

Shivangi Dhiman

Shivangi Dhiman

Pavan Garimella

Vaibhav Girish